ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

9. ročník

9. Ročník – Anglický jazyk
 • Transport
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák sestaví jednoduché sdělení (získávání informací o dopravních prostředcích) týkající se situací s životem v rodině, ve škole a probíranými tématickými okruhy. Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby dopravní prostředky.
 • Travelling – in a hotel
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák sestaví jednoduché sdělení týkající se situací ve škole, rodině a probíranými tématickými okruhy (cestování). Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby cestování - v hotelu.
 • Hra
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů. Pracovní list slouží k procvičování učiva. Žák porozumí danému textu.
 • At the doctor
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák Sestaví jednoduché (ústní i písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Pracovní list slouží k opakování a procvičování. Žák je schopen konverzovat na téma zdraví a nemoci.
 • Rozhovor
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů. Pracovní list slouží ke kontrole a klasifikaci. Žák doplní vhodná slova do rozhovoru.
 • Reakce na podněty
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák sestaví jednoduché (ústní i písemné sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. Pracovní list slouží ke kontrole a klasifikaci. Žák je schopen konverzovat na různá témata.
 • Trip
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů Pracovní list slouží ke kontrole porozumění textu. Žák porozumí textu a seřadí odstavce.
 • Booking a room
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák porozumí textu, doplní jednoduchý rozhovor. PL slouží k procvičování konverzace.
 • Práce s textem
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů. Odvodí pravděpodobný význam nových slov kontextu textu. Pracovní list slouží ke kontrole porozumění a tvoření jednoduchých odpovědí. Žák porozumí obsahu jednoduchého textu.

9. Ročník – Dějepis
 • Situace v našich zemích
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odp
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturníprostředí. Pracovní list slouží k zařazování objektů v okolí a určení historického významu místa.
 • Situace v našich zemích
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odp
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,politické, hospodářské a kulturníprostředí. Pracovní list slouží k zařazování objektů v okolí do určitého historického období.
 • 20. století
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech. Pracovní list slouží k ověření zvládnutí probrané látky.
 • Osobnosti 2. pol. 20. století
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturníprostředí. Pracovní list slouží k ověžení probrané látky.
 • Politické, mocenské a ekonomické důsledky války.
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák rozpozná destruktivní sílu totalitarizmu. Pracovní list slouží k ověření probrané látky.
 • Důsledky války
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech. Pracovní list slouží ke kontrole osvojení probrané látky.
 • 2.světová válka
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Pracovní list slouží k ověření zvládnutí probrané látky.
 • Osobnosti
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Pracovní list slouží k upevnění orientece v čase a prostoru.
 • Hospodářsko-politický vývoj
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální,politické, hospodářské a kulturní prostředí. Pracovní list slouží k tomu, aby se žák pokusil časově zařadit technické vynálezy a historické osobnosti.
 • Situace v našich zemích
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Pracovní list slouží k upevnění učiva.
 • 2.světová válka
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech. Pracovní list slouží k nácviku práce s dějepisnými mapami.
 • 2. světová válka
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák rozpozná destruktivní sílu totalitarizmu a vypjatého nacionalismu. Pracovní list slouží k nácviku práce s dějepisným atlasem.
 • 2. světová válka
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. Pracovní list slouží k orientaci v dějepisných atlasech.
 • První polovina 20. stol.
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák prokáže základní orientaci v problémech soušasného světa. Pracovní list slouží k orientaci v chronologii .
 • První polovina 20. stol.
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák prokáže základní orientaci v problémech současného světa. Pracovní list souží k nácviku orientace v textu.
 • Druhá světová válka
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. Pracovní list slouží k orientaci v pojmech souvisejících s tématem.
 • Politické, mocenské a ekonomické důsledky války.
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Zhodnotí postavení ČSR v evropskýchsouvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. Pracovní list slouží k zařazování nejznámější osobnosti období studené války.
 • Politické, mocenské a ekonomické důsledky války.
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech Pracovní list slouží k orientaci v probraných pojmech a jménech.
 • 20. století
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech. Pracovní list slouží k orientaci v pojmech.
 • Totalitní systémy
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět. Pracovní list slouží k orientaci v cizích pojmech.

9. Ročník – Fyzika
 • Rozvodná elektrická síť
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Rozvodná elektrická síť
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Rozvodná elektrická síť
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Rozvodná elektrická síť
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Rozvodná elektrická síť
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností. Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Transformátory
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Transformátory
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Transformátory
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Transformátory
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Transformátory
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
 • Měření střídavého proudu a napětí
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
 • Měření střídavého proudu a napětí
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
 • Měření střídavého proudu a napětí
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
 • Měření střídavého proudu a napětí
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
 • Měření střídavého proudu a napětí
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností.
 • Vznik střídavého proudu
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
 • Vznik střídavého proudu
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
 • Vznik střídavého proudu
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
 • Vznik střídavého proudu
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
 • Vznik střídavého proudu
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: flipchart
  Anotace:
  Žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní

9. Ročník – Chemie
 • Polymerace, polymery
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí Výklad, upevnění učiva
 • Reaktanty a produkty
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí Upevnění učiva, prověrka, domácí úkol
 • Řada reaktivity prvků
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odt
  Anotace:
  Žák aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí Opakování, upevnění pojmů
 • Fotosyntéza
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odp
  Anotace:
  Žák uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí Výklad, upevnění učiva
 • Chemie a elektřina, elektrolýza
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odp
  Anotace:
  Žák uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí Výklad, upevnění pojmů
 • Redoxní reakce
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odp
  Anotace:
  Žák uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí Výklad, upevnění pojmů
 • Výpočet množství látky z chemické rovnice
  Datum publikace: 10. 11. 2020
  Autor: Administrator
  Typ souboru: odp
  Anotace:
  Žák s užitím zákona zachovaní hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu Žáci si upevní učivo, zjišťování znalostí žáků, výklad, prezentace