ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNHOŠŤnám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť

PROJEKT TŘÍDY 5.C „DEN ZEMĚ“

Konečně jsme se po čtyřech měsících sešli opět ve škole. Shodou okolností to bylo v týdnu, kdy 22. dubna slavíme Den Země. Tento den bývá zaměřen na podporu ochrany životního prostředí. Jelikož máme naši modrou planetu rádi, věnovali jsme jí denně část své pozornosti v projektu „DEN ZEMĚ.“

Cílem projektu bylo seznámit se aktivní formou s informacemi, které se týkají životního prostředí a současně prolínají do ostatních všeobecně vzdělávacích a výchovných předmětů. Zároveň bylo záměrem probudit zájem žáků o okolí, v němž žijí.

A co všechno jsme v rámci projektu absolvovali? Hned v pondělí jsme vyrazili na dvě hodiny do terénu. Na louce u rybníka Bulhar jsme pojmenovali ekosystémy, které jsou v dohledu. Vyjmenovali jsme rostliny a živočichy, jež jsou pro jednotlivé ekosystémy typické a připomněli si, jak se o ně správně starat. Nechyběla ani vědomostně-pohybová soutěž družstev, při které si žáci zopakovali, co do přírody nepatří a zároveň si zaběhali.

Druhý den prezenční výuky jsme strávili v lese na Vidouši za Unhoští, kde jsme se sešli s místním lesním hospodářem Petrem Bočkem. Pod jeho vedením děti zasadily dvě desítky borovic,

po metrech vynosily padlý strom z oplocenky a pomohly opravit poškozené části plotu. Před prací i během ní získávaly od pana Bočka spoustu zajímavých a užitečných informací nejen o lese a jeho obnově, ale i o zvěři, ptactvu a hmyzu. Překvapením bylo obrovské sršní hnízdo, které nám pan Boček přivezl ukázat. Sršní bydlení budilo respekt, nicméně nebezpečí z něj již nehrozilo. Bylo skvělé, že si jej mohly děti osahat, rozebrat, prozkoumat a zároveň se dozvědět o užitečnosti sršní. Po práci jsme si udělali ohníček a odměnili se opečenými buřty s chlebem. Vzhledem k tomu, že nám také přálo počasí, lze říci, že akce dopadla na jedničku. Moc rádi bychom si něco obdobného ještě zopakovali.

V následujících dnech žáci zhlédli výuková videa ke Dni Země, seznámili se s pojmy ekologická a uhlíková stopa, biodiverzita, recyklace a vyplnili pracovní list s tajenkou, zaměřený na třídění odpadu. V hodině slohu napsali vyprávění o našem společně stráveném dni na Vidouši a ve výtvarné výchově zhotovili plakáty, nabádající k ochraně životního prostředí, jež si vzájemně zhodnotili.

Projekt jsme zakončili následující pondělí při distanční výuce online besedou s RNDr. Petrem Petříkem, Ph.D., který si s námi povídal o vlivu člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou. Také nás přizval k mezinárodní aktivitě nazvané „Honba za petrklíči.“

Stanovený cíl projektu jsme splnili. Ochraně životního prostředí se ale budeme ve škole věnovat nadále a připomínat si, jak je důležité neplýtvat, třídit a hlavně rozumně myslet, abychom si naši Zemi udrželi životaschopnou.

PROJEKT TŘÍDY 5.C „DEN ZEMĚ“